SKCH I INSTYTUT IM. KS. PIOTRA SKARGI

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

Stowarzyszenie powstało w lipcu 1999 roku w Krakowie z inspiracji działających na świecie Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP). Jesteśmy Stowarzyszeniem działającym na prawie państwowym, składającym się z katolików świeckich. Jako organizacja pozarządowa o inspiracji katolickiej w naszych działaniach kierujemy się pobudkami płynącymi z nauczania Świętego Kościoła Katolickiego oraz wskazaniami wynikającymi z dekretu soborowego Apostolicam Actuositatem o apostolstwie świeckich. Dla usprawnienia naszej działalności w listopadzie 2001 r. przy Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej została powołana fundacja o nazwie Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi. (
przeczytaj więcej)


Nasz Patron

Patronem Instytutu jest Ks. Piotr Skarga – wielki obrońca Kościoła Katolickiego, który zasłynął jako niestrudzony kaznodzieja, autor najpoczytniejszych w polskiej literaturze „Żywotów świętych”, oraz wieszczych „Kazań sejmowych”. Do dziś nieoceniona jest jego rola jako czołowego przedstawiciela polskiej kontrreformacji, filantropa, który w trosce o dobro ojczyzny miał odwagę sprzeciwić się dominującym opiniom i napiętnować największe polskie przywary.(
przeczytaj więcej)


Kalendarium kampanii Instytutu (10 lat)

Instytut w swej przeszło dziesięcioletniej misji budzenia sumień Polaków przeprowadził dziesiątki akcji propagujących tradycyjne wartości chrześcijańskie, rodzinne i patriotyczne. Każdy rok działalności zdaje się potwierdzać słuszność obranej misji. Sukcesy naszych kampanii są bezsprzecznym dowodem łaski i opatrzności Bożej udzielanej Instytutowi oraz wszystkim darczyńcom przez wstawiennictwo Matki Bożej. (
przeczytaj więcej)


Tak nas widzą

- Jak cię widzą, tak cię piszą – głosi przysłowie. Ponad dziesięć lat działalności Stowarzyszenia oraz Instytutu im. Księdza Piotra Skargi to okres wypełniony ogromną ilością akcji, konferencji, spotkań. To również czas aktywnej współpracy z różnymi środowiskami katolickimi i prorodzinnymi. Oto jak nas postrzegają znane osoby, z którymi mieliśmy zaszczyt współpracować: (przeczytaj więcej) Orędzie Fatimskie nadzieją dla Polski! W ramach kampanii „Orędzie Fatimskie nadzieją dla Polski” rozpowszechniamy w Polsce książki Antonia Borellego Fatima – orędzie tragedii czy nadziei? Organizujemy także liczne projekcje filmu o objawieniach fatimskich. Ponadto propagujemy modlitwę różańcową i książkę Różaniec – ratunek dla świata. (
przeczytaj więcej)


Orędzie Fatimskie nadzieją dla Polski!

W ramach kampanii „Orędzie Fatimskie nadzieją dla Polski” rozpowszechniamy w Polsce książki Antonia Borellego Fatima – orędzie tragedii czy nadziei? Organizujemy także liczne projekcje filmu o objawieniach fatimskich. Ponadto propagujemy modlitwę różańcową i książkę Różaniec – ratunek dla świata. (
przeczytaj więcej)Apostolat Fatimy

Apostolat Fatimy to inicjatywa Instytutu im. ks. Piotra Skargi zapoczątkowana w 2003 roku, będąca formą modlitewnego i finansowego zaangażowania przyjaciół i dobrodziejów Instytutu w aktywne propagowanie orędzia Matki Bożej przekazanego przez nią światu w Fatimie w 1917 roku. Do grona Apostołów należą ludzie dobrej woli, których życzeniem jest wspieranie Instytutu w wydawaniu licznych publikacji na temat objawień fatimskich i prowadzeniu w całej Polsce, a nawet poza jej granicami, akcji informujących o orędziu Matki Bożej. (
przeczytaj więcej)


Twoje światło w Fatimie

Propagowanie Orędzia Fatimskiego wśród Polaków, a także, w miarę możliwości, poza granicami kraju, szczególnie na Wschodzie, Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi uznał za jedno ze swoich głównych zadań. Od 2009 roku, w ramach propagowania orędzia Matki Bożej przekazanego ludzkości w Fatimie za pośrednictwem trojga małych pastuszków Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi przesyła do tysięcy polskich domów niewielkie świece. (
przeczytaj więcej)


"Przymierze z Maryją" 

Pierwszy numer pisma ukazał się w październiku 2001 roku. Początkowo „Przymierze z Maryją” było wydawane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, a następnie przez Instytut im. Ks. Piotra Skargi. Pismo rozsyłamy bezpłatnie do korespondentów Instytutu. Od 2009 roku redaktorem naczelnym jest Bogusław Bajor, który zastąpił Sławomira Skibę. „Przymierze z Maryją” dociera regularnie do ponad 210 tysięcy czytelników i jest utrzymywane dzięki wolnym datkom. Główne tematy podejmowane przez redakcję to wiara, Kościół katolicki, orędzie Matki Bożej Fatimskiej, kult maryjny, rodzina, cywilizacja. W pierwszym numerze „Przymierza z Maryją” ówczesny redaktor naczelny pisma Sławomir Skiba napisał: Mamy nadzieję, że poprzez jego lekturę – zapoznawanie się z wiadomościami i listami od uczestników kampanii oraz różnymi, specjalnie wybranymi tekstami, zapewnimy czytelnikom i nam samym odpowiednią formację, świadomość moralną i religijną. (
przeczytaj więcej)


"365 dni z Maryją" 
 
„365 dni z Maryją” to wyjątkowy kalendarz który każdego roku trafia do 300 000 polskich domów. Tam gdzie dociera, tworzy atmosferę wyjątkowości. Z każdej karty spogląda na nas Matka Boża Fatimska. Jest to jedyny w Polsce kalendarz z wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej na tle najpiękniejszych zakątków naszej ojczyzny, utrwalonych na zdjęciach wybitnych krakowskich artystów fotografików Stanisława i Piotra Markowskich. (
przeczytaj więcej)


Liczne kampanie Instytutu

Oprócz Orędzia Fatimskiego propagujemy inne formy katolickiej pobożności m.in. modlitwę różańcową i książkę Różaniec – ratunek dla świata (z dołączonym różańcem) oraz kult Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z książką W Nim złożyć wszelką nadzieję i obrazem Bożego Serca. Wraz z książką Dar Maryi na trudne czasy rozesłaliśmy już ponad 525 tysięcy Cudownych Medalików, a w ramach akcji „Maryja Królową Rodzin” udało nam się w całej Polsce rozprowadzić ponad 750 000 pięknych wizerunków Matki Bożej Fatimskiej. (
przeczytaj więcej)


Bronimy małżeństwa i rodziny

Rodzina to jedna z podstawowych wartości przez nas promowanych. W ramach licznych kampanii staramy się propagować wartości afirmujące życie, od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Popieramy zdrowe rodziny oparte na uświęconym związku kobiety i mężczyzny. Protestujemy przeciwko coraz bardziej nachalnej promocji homoseksualizmu i tzw. związkom partnerskim. (
przeczytaj więcej)


Marsz dla Życia i Rodziny

Jesteśmy współorganizatorami Marszu dla Życia i Rodziny, który od 2006 roku – zawsze w ostatnią niedzielę maja - przechodzi ulicami Warszawy. Ta cykliczna impreza, będąca manifestacją poparcia dla dwóch fundamentalnych wartości – życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz rodziny - wpisała się już na stałe w życie stolicy a od 2012 roku gości także w ponad 40 miastach naszego kraju. (
przeczytaj więcej)


Kongres Konserwatywny

Październik, to tradycyjnie w Kościele katolickim miesiąc różańcowy. A w życiu Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej i Instytutu im. księdza Piotra Skargi to także doskonały czas na organizację jedynego w swoim rodzaju Kongresu Konserwatywnego. Kongres ma charakter forum naukowo-publicystycznego, poświęconego rozmaitym aspektom życia społecznego i politycznego. Jako prelegenci występują polscy i zagraniczni naukowcy, związani ze środowiskami konserwatywnymi. (
przeczytaj więcej)


Dwumiesięcznik „Polonia Christiana” i portal PCh24.pl

W marcu 2008 roku ukazał się pierwszy numer dwumiesięcznika „Polonia Christiana” – pisma skierowanego do intelektualnych elit prawicowej części polskiego społeczeństwa, zarazem pismo owe elity kształtującego. Redaktorem naczelnym dwumiesięcznika jest Sławomir Skiba, zastępcą redaktora naczelnego Piotr Doerre, zaś sekretarzem redakcji Roman Motoła. Na łamach pisma podejmowane są istotne tematy, w mediach tzw. głównego nurtu często nieobecne bądź ukazywane w fałszywym świetle. (
przeczytaj więcej)


Działalność edukacyjna

Niemal od początku istnienia Instytut im. Ks. Piotra Skargi prowadzi pracę z młodzieżą. Powołaliśmy do życia dwie sekcje młodzieżowe: Sekcję Rycerską Lepanto, skupiającą młodszą młodzież męską, oraz Krucjatę Młodych (wcześniej Krucjata Młodzi w Życiu Publicznym), którą tworzą studenci w kilku ośrodkach akademickich Polski. (
przeczytaj więcej)Nie wstydzę się Jezusa


Najsłynniejszą akcją Krucjaty Młodych, związanej ze Stowarzyszeniem im. Ks. Piotra Skargi, jest kampania „Nie wstydzę się Jezusa”, rozpoczęta w 2011 roku i skierowana w pierwszej kolejności do młodzieży. W jej ramach rozdano w całej Polsce (a nawet poza granicami kraju!) ponad 500 tysięcy breloków z wizerunkiem Krzyża i cytatem z Ewangelii: Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem. (Mt 10,33). (
przeczytaj więcej)