Polityka Prywatności serwisu PiotrSkarga.pl

I. WPROWADZENIE

Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (zwane dalej Fundacją i Stowarzyszeniem lub razem Administratorami), wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragną przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

 

Informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Fundacja i Stowarzyszenie, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

 

II. PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FUNDACJI I STOWARZYSZENIU

 

Fundacja i Stowarzyszenie zbierają i przetwarzają dane osobowe w związku z:
1. utrzymywaniem stałego kontaktu z Fundacją i Stowarzyszeniem w związku z realizacją ich celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Fundacji i Stowarzyszenia,
2. prowadzonymi akcjami społecznymi (zbieraniem podpisów pod akcjami, protestami etc.),
3. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy kontaktowych,
4. organizacją wydarzeń, debat, seminariów, konferencji,
5. udostępnianiem publikacji Fundacji i Stowarzyszenia,
6. wsparciem działalności Fundacji i Stowarzyszenia przez darczyńców,
7. rekrutacją w systemie internetowym na wolne stanowiska pracy, staż lub praktyki w Fundacji lub Stowarzyszeniu,
8. korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych Fundacji i Stowarzyszenia (używanie plików cookies).

 

III. KATEGORIE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ FUNDACJĘ I STOWARZYSZENIE

 

Fundacja i Stowarzyszenie zbierają i przetwarzają dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane. W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Fundacja i Stowarzyszenie mogą zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
3. dane zbierane i przetwarzane w związku z celami statutowymi Fundacji i Stowarzyszenia, w tym m.in. dane niezbędne do organizacji wydarzeń publicznych, akcji społecznych, dane o darczyńcach w związku udzielonym wsparciem na rzecz Fundacji i Stowarzyszenia.

 

IV. CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FUNDACJI I STOWARZYSZENIU

 

1. Jeśli otrzymują Państwo od Fundacji lub Stowarzyszenia zaproszenia lub informacje o realizacji celów statutowych, w tym o organizowanych akcjach społecznych.

 

Dotyczy to w szczególności osób, które zapisały się do listy mailingowej, osób komunikujących się z Fundacją lub Stowarzyszeniem przez portale społecznościowe (facebook, twitter, youtube), a także osób, których dane zostały pozyskane przez Fundację i Stowarzyszenie z publicznie dostępnych źródeł.

 

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji i Stowarzyszenia, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, wydarzeniach, konkursach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Fundacji i Stowarzyszenia art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszą Fundacją i Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO
art. 17 ust. 3 lit. e RODO
prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa


2. Jeśli wspierają Państwo akcje społeczne (protesty, kampanie, akcje) organizowane przez Fundację i Stowarzyszenie.

 

Dotyczy to osób fizycznych, które wypełniły formularze papierowe i nadesłały je na adres Fundacji lub Stowarzyszenia bądź osób, które wypełniły formularze na stronach internetowych prowadzonych przez Fundację lub Stowarzyszenie w celu poparcia akcji, protestu lub kampanii organizowanej przez Fundację lub Stowarzyszenie.

 

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przetwarzania danych osobowych
informowanie osób, które udzieliły wsparcia dla danej akcji społecznej, o jej dalszym przebiegu art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami udzielającymi wsparcia dla danej akcji społecznej
okres niezbędny do informowania o przebiegu akcji społecznej, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji i Stowarzyszenia, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, wydarzeniach, spotkaniach, konkursach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych), a także możliwościach wspierania działalności Fundacji i Stowarzyszenia. art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszą Fundacją i Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO
art. 17 ust. 3 lit. e RODO
prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa


3. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez Fundację lub Stowarzyszenie.

 

Dotyczy to osób fizycznych, które zadały pytania lub złożyły zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronach administrowanych lub współadministrowanych przez Fundację i Stowarzyszenie.

 

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przetwarzania danych osobowych
kontakt w związku z pytaniem lub zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony www
okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania lub zgłoszenie, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO
art. 17 ust. 3 lit. e RODO
prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa


4. Jeśli uczestniczą Państwo w wydarzeniach publicznych organizowanych przez Fundację lub Stowarzyszenie.

 

Dotyczy osób fizycznych, które wyraziły chęć udziału w danym wydarzeniu, spotkaniu, debacie, seminarium, konferencji naukowej organizowanej przez Fundację i/lub Stowarzyszenie np. wygłoszenia referatu lub wzięcia udziału jako słuchacz w konferencji przez wypełnienie formularza na stronie internetowej informującej o danej konferencji lub wypełnienie formularza w recepcji bezpośrednio przed wydarzeniem.

 

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przetwarzania danych osobowych
informowanie o organizowanym wydarzeniu, spotkaniu, debacie, seminarium, konferencji naukowej art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami, które wyraziły chęć uczestnictwa w danym wydarzeniu publicznym
okres niezbędny do informowania o organizowanym wydarzeniu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji i Stowarzyszenia, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Fundacji i Stowarzyszenia art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszą Fundacja i Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO
art. 17 ust. 3 lit. e RODO
prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa


5. Jeśli otrzymują Państwo bezpłatne publikacje wydawane przez Fundację lub Stowarzyszenie

 

Dotyczy osób fizycznych, którym Fundacja lub Stowarzyszenie udostępnia bezpłatne publikacje, książki, raporty, biuletyny, broszury, analizy, stanowiska wydawane przez Fundację lub Stowarzyszenie.

 

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przetwarzania danych osobowych
realizacja zamówienia publikacji, w tym dostarczenie jej zamawiającemu, kontakt w związku z realizacją zamówienia art. 6 ust. 1 lit. b RODO okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych
dochodzenie roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami , co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO
art. 17 ust. 3 lit. e RODO
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa


6. Jeżeli wspierają Państwo działalność Fundacji i Stowarzyszenia dobrowolnymi darowiznami

 

Dotyczy osób fizycznych dokonujących wpłaty darowizn bezpośrednio na konto bankowe Fundacji lub Stowarzyszenia wskazane na stronach internetowych bądź za pośrednictwem i przy użyciu systemu płatności TPay lub systemu płatności PayPal.

 

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przetwarzania danych osobowych
zarządzanie wpłatami od darczyńców art. 6 ust. 1 lit. b RODO okres realizacji darowizny
kontaktowanie się z darczyńcami za pomocą poczty tradycyjnej i/lub elektronicznej w celu odpowiedzi na ich zapytania bądź zgłoszenia, a także w celu wysłania podziękowań za wsparcie art. 6 ust. 1 lit. f RODO okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenie darczyńcy bądź wysłanie mu podziękowań za wsparcie
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO
art. 17 ust. 3 lit. e RODO
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa
prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji i Stowarzyszenia, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych oraz możliwości dalszego wsparcia Fundacji i Stowarzyszenia art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszą Fundacją i Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi
Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)


7. Jeżeli korzystają Państwo ze stron internetowych Fundacji i Stowarzyszenia

 

Dla Państwa wygody witryny internetowe prowadzone przez Fundację lub Stowarzyszenie lub współadministrowane przez nie używają plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników (takich jak zapamiętania preferowanego języka lub rozmiaru czcionki), a także w celach statystycznych. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze lub innym urządzeniu w podanych wyżej celach. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z tej witryny,

 

Witryna korzysta niekiedy z usług internetowych osób trzecich do wyświetlania określonych treści, na przykład obrazów lub filmów wideo. Fundacja i Stowarzyszenie nie są w stanie uniemożliwić tym stronom czy domenom zbierania informacji dotyczących sposobu korzystania z umieszczonych tam treści przez naszych użytkowników. Aby zapoznać się ze sposobem wykorzystywania przez nie pozyskanych informacji o użytkownikach oraz możliwościami rezygnacji z odpowiednich cookies lub usunięcia takich danych, należy przeczytać warunki korzystania z tych stron w zakresie prowadzonej polityki prywatności i plików cookies.

 

V. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ FUNDACJĘ I STOWARZYSZENIE

 

W związku z przetwarzaniem przez Fundację i Stowarzyszenie Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO), w szczególności w przypadku skorzystania przez Państwa z następujących uprawnień:
a) prawa do wycofania zgody - w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody - osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; należy jednak pamiętać, że Fundacja i Stowarzyszenie nie przetwarza danych osobowych na podstawie zgody, gdyż zwykle działa w oparciu o inne podstawy prawne, o czym szerzej w pkt IV niniejszej Polityki;
b) prawa do wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Fundację i Stowarzyszenie (np. w przypadku informowania o realizacji celów statutowych Fundacji i Stowarzyszenia, wysyłki zaproszeń na wydarzenia publiczne organizowane przez Fundacje i Stowarzyszenie, wysyłce do darczyńców podziękowań za wsparcie oraz wysyłanie publikacji Fundacji i Stowarzyszenia); w takim przypadku, Fundacja i Stowarzyszenie nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczy przetwarzanie, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Fundacji i Stowarzyszenia;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Fundacja i Stowarzyszenie (współadministratorzy) umożliwiają kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą e-maila: iod@piotrskarga.pl lub drogą pocztową: ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

W zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, (w szczególności dotyczy to żądań i oświadczeń w zakresie prawa do informowania i przejrzystej komunikacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych) właściwy będzie Współadministrator, który otrzymał dane żądanie lub oświadczenie. W przypadku, gdy żądanie zostanie skierowane do obydwu Współadministratorów, to obydwaj Współadministratorzy zobowiązani będą do udzielenia ww. odpowiedzi, po wcześniejszym uzgodnieniu wspólnego stanowiska. Niezależnie od powyższego, Współadministratorzy są zobowiązani współpracować między sobą w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą. W tym celu Współadministrator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować drugiego Współadministratora o każdym żądaniu osoby uprawnionej w ramach wykonywania przez tę osobę praw wynikających z RODO oraz udzielać drugiemu Współadministratorowi wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.

 

Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

VI. PODEJMOWANIE WOBEC PAŃSTWA DANYCH ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI (BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)

 

Państwa dane mogą być przetwarzane przez Fundację i Stowarzyszenie w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

 

VII. UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

 

Fundacja i Stowarzyszenie stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpieczają dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Fundacji i Stowarzyszeniu zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

 

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:
1. pracownicy i współpracownicy Fundacji i Stowarzyszenia upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Administratora;
2. podmioty, którym Fundacja lub Stowarzyszenie powierzyły przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym podmioty świadczące na rzecz Fundacji lub Stowarzyszenia usługi hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze.

 

Fundacja i Stowarzyszenie mogą przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez Fundację i Stowarzyszenie działalności oraz podejmowanej z różnymi podmiotami współpracy. Administratorzy zapewniają, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych i/lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.

 

VIII. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Mając na uwadze zasadę przejrzystości Administratorzy będą regularnie dokonywali przeglądu i aktualizacji powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na niniejszej stronie internetowej.