Lektura duchowa
 
Jezus Chrystus uświęcił stan szlachecki tak samo jak robotniczy

Tekst stanowiący wyciąg z homilii świętego Bernardyna ze Sieny (1380-1444)

„Po pierwsze rozważmy szlachectwo małżonki, to znaczy Najświętszej Dziewicy. Maryja jest najbardziej szlachetnym ze stworzeń, jakie kiedykolwiek wydała ludzkość, a które mogą lub mogły się zrodzić. Święty Mateusz (R. 1) wymieniając trzykrotnie czternaście pokoleń od Abrahama do Jezusa Chrystusa włącznie wykazuje, że Maryja jest potomkiem czternastu patriarchów, czternastu królów i czternastu książąt. (...)
Również Święty Łukasz, wymieniając w rozdziale 3 Jej szlachetnych przodków, począwszy od Adama i Ewy, kontynuuje Jej genealogię do Jezusa Chrystusa. (...)
Po drugie rozważmy szlachectwo męża, to znaczy Świętego Józefa. Pochodził on z rodu patriarchów, królów i książąt w linii prostej, jak to już zostało powiedziane. Święty Mateusz (R. 1) wymienia w linii prostej wszystkich tych przodków od Abrahama do męża Maryi, wykazując jasno, że w nim spoczęła cała godność patriarchalna, królewska i książęca. (...)
Po trzecie, przyjrzyjmy się szlachectwu Chrystusa. Jak wynika z powyższego, był więc On patriarchą, królem i księciem tak ze strony ojca, jak i ze strony Matki.(...)
Wspomniani Ewangeliści opisali szlachectwo Maryi i Józefa, aby wykazać szlachectwo Chrystusa. Józef był więc tak szlachetnym, że w pewnym sensie, jeśli można tak się wyrazić, udzielił doczesnego szlachectwa Bogu w osobie Pana Naszego Jezusa Chrystusa."


(Porównaj: Sancti Bernardini Senensis, Sermones Eximii, vol. IV in Aedibus Andreae Poletti, Venetiis, 1745, p. 232).