Nasza młodzież? Zagubiona, pozostawiona... Relacja z konferencji "Co się stało z polską młodzieżą?"

2020-12-11
Nasza młodzież? Zagubiona, pozostawiona... Relacja z konferencji "Co się stało z polską młodzieżą?"

Jeśli leży nam na sercu przyszłość młodego pokolenia i naszej Ojczyzny to już ostatnia chwila, by bić na alarm. Najwyższy czas, by dać odpór demoralizacji oraz przejmowaniu umysłów dzieci i młodzieży przez środowiska bazujące na antywartościach i nihilizmie moralnym.

 

Próbą diagnozy obecnej sytuacji w Polsce oraz znalezienia sposobów zapobieżenia niszczeniu tożsamości kulturowej, religijnej i narodowej była konferencja pod tytułem „Co się stało z polską młodzieżą?”, zorganizowana w formule online przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „Polonia Christiana”. Zapis konferencji jest dostępny na kanale YouTube PCh24TV:

https://www.youtube.com/watch?v=_vCHhcObpog 

W konferencji udział wzięli: Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak, psycholog Katarzyna Wozinska, ksiądz Sławomir Kostrzewa – medioznawca i kulturoznawca oraz Arkadiusz Stelmach – wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Dyskusję moderował redaktor portalu PCh24.pl Łukasz Karpiel.

 

Planowe niszczenie autorytetów


Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak w swojej wypowiedzi nawiązała do ostatnich wydarzeń społecznych i politycznych, które miały i nadal mają wpływ na kształtowanie się postaw młodzieży. Barbara Nowak podała przykłady rozregulowania normalnego rytmu nauki poprzez strajk nauczycieli oraz strajk kobiet.

W ostatnim czasie mamy więc do czynienia z odrywaniem uczniów od nauki, a z drugiej strony prowadzone są tzw. warsztaty antydyskryminacyjne (głównie w dużych miastach w Polsce) czy samorządowe projekty ukierunkowane na przejmowanie umysłów nauczycieli i wskazywanie im „postępowych” ideologii (typu gender), jako standardów i punktów odniesienia. Jeżeli jeszcze 10-20 lat temu nikt nie potraktowałby poważnie informacji, jakoby nie było 2 płci tylko np. 56 płci, to co stało się z nauką, która dzisiaj idzie na ustępstwa obiektywnej wiedzy naukowej wobec ideologii.


Słuchając wypowiedzi Pani Kurator Barbary Nowak dostrzegamy, że formowaniu nauczycieli w duchu ideologii, które prowadzą do tego z czym mamy do czynienia na Zachodzie, towarzyszy rozbicie relacji mistrz/nauczyciel – uczeń. Barbara Nowak zwróciła też uwagę na powszechność posługiwania się przez młodych ludzi wulgaryzmami podczas demonstracji ulicznych, bez krytyki ze strony dorosłych.

Warto przypomnieć jeszcze bardziej niepokojące zjawiska coraz nachalniejszych prób wymuszania popierania agresywnych i wulgarnych protestów – stosowane zarówno wobec uczniów, jak i nauczycieli. Małopolska Kurator Oświaty przywołała w tej kwestii przykład składania skarg na nauczyciela, który nakazał usunięcie błyskawic strajku kobiet z awatarów oraz studentki, którą dyskryminowano za odmowę wzięcia udziału w „spacerze”/proteście – strajku kobiet.

Słuchających wypowiedzi Pani Barbary Nowak nachodzi refleksja i pytanie o przyszłość szkoły… Czy szkoła przyszłości ma być placówką, w której uczniowie krytykują nauczycieli, żądają ich odwołania i chodzą na zajęcia według własnego widzimisię? Czy uczelnia XXI wieku ma być uczelnią, na której uczeń poucza mistrza, a dorobek nauki i kultury ma być odrzucany za swoją „niepoprawność polityczną”? Tak przecież dzieje się w krajach Europy czy Ameryki Północnej, ulegających presji środowisk wszędzie widzących przejawy rasizmu i dyskryminacji, ale nie tam, gdzie niszczy się własność prywatną i publiczną, w tym zabytki.

Jak stwierdziła Barbara Nowak, są w Polsce środowiska, które są przerażone tym, co się dzieje, chcą działać i mają pomysły. Należy to wykorzystać i nie bać się. - Zło jest krzykliwe, a dobro zwycięży – podsumowała Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak.

 

Zawłaszczanie umysłów młodych ludzi


W diagnozie dzisiejszej kondycji moralnej młodzieży kluczowe wydaje się być znalezienie przyczyn jej oderwania od tego systemu wartości, który ukształtował ich rodziców i dziadków. Następna prelegent – psycholog – Katarzyna Wozinska podkreśliła, że przez pokolenia dziadkowie i pradziadkowie aktywnie uczestniczyli w procesie wychowania wnuków i prawnuków. Zapracowani rodzice zawsze mogli liczyć na pomoc seniorów w opiece nad najmłodszymi.

Dzisiaj dziadkowie już nie są tak zaangażowani w wychowanie wnuków, a rodzice nie mają czasu dla swoich dzieci. Do takiego stanu osłabionych relacji wewnątrzrodzinnych należy dodać jeszcze nowoczesne narzędzia komunikacji elektronicznej, które sprawiają, że więcej czasu spędzamy przed ekranami i monitorami niż na rozmowach w gronie rodzinnym. Co więcej, stała obecność w świecie wirtualnym ma negatywny wpływ na wiedzę o świecie rzeczywistym i realiach codziennego życia.

Innym niebezpieczeństwem jest pozostawienie dzieci i nastolatków samym sobie, bez sprawdzania pod skrzydła jakich środowisk i organizacji trafiają. Dzięki wysłuchaniu wypowiedzi psycholog Katarzyny Wozinskiej może uważniej będziemy przyglądać się kto i jak przekazuje wzorce młodemu pokoleniu, wypełniając rolę, jaka w pierwszym rzędzie należy się rodzinie.

 

Rodzice powinni być wzorem


Do fundamentalnego znaczenia rodziny w kształtowaniu się młodych ludzi odniósł się ksiądz Sławomir Kostrzewa – medioznawca i kulturoznawca. Wskazał on na pewną zależność między deklarowaniem się przez młodych ludzi jako ateistów a złymi relacjami z ojcami. Według ks. Sławomira Kostrzewy, deficyt miłości zwiększa podatność na uleganie ateizmowi. Drugą zależnością jest – według kapłana – współzależność między trwaniem w grzechu a depresją, niemożnością odnalezienia się w świecie i w gronie rówieśników.

Od takich problemów już niedaleko do destrukcyjnych myśli samobójczych, wynikających często właśnie z błędów popełnianych przez rodziców. Zdaniem ks. Sławomira Kostrzewy, odnalezienie Boga i poważne potraktowanie wiary jest zależne od regularnego przystępowania do sakramentów, do czego przykład powinni dawać rodzice.

 

Ogólnoświatowy efekt śnieżnej kuli


Przemian zachodzących wśród ludzi młodych, w których biorą oni udział, nie da się rozpatrywać w oderwaniu od kontekstu europejskiego i światowego, bowiem laicyzacja i radykalizacja młodzieży dokonuje się jednocześnie w wymiarze międzynarodowym. O tym zjawisku mówił Arkadiusz Stelmach, wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi, który zwrócił uwagę na niebezpieczne kierunki polityki globalnej, w tym na formowanie globalnych ideologii i ich oddziaływania na młodzież.

Według Arkadiusza Stelmacha, na poziomie międzynarodowym doszło do zwycięstwa ideologii sprzecznej z porządkiem chrześcijańskim. Wiceprezes Stelmach podał m.in. przykład działania „agentów zmian” i przypomniał, że Ojciec Święty Benedykt XVI także zwracał uwagę na obecność ideologii obcych chrześcijaństwu nawet we wnętrzu Kościoła. Wiceprezes Stelmach przypomniał, że takie organizacje międzynarodowe, jak ONZ, UNICEF, Bank Światowy czy Unia Europejska wykorzystują swoje pozycje i prowadzą rewolucję kulturową, do której wciągnięto również nasz kraj.

Arkadiusz Stelmach podkreślił, że najważniejszymi etapami wdrażania tejże rewolucji kulturowej były wielkie konwencje: w Pekinie, Kairze, Rio de Janeiro. Cele tam wyznaczone w skali świata na poziomie małych środowisk wprowadzają „agenci zmian”, a do szerokich kręgów adresowana jest kultura masowa.

Niebezpieczeństwa, z jakimi ma do czynienia obecne młode pokolenie, to nieznajomość świata realnego, budowanie świadomości dzieci w myśl postmodernistycznej i globalistycznej filozofii oraz etyki. Nakłada się na to działanie wobec ludzi młodych ponad rodzicami, szkołą, Kościołem, a nawet rządem narodowym. Niebezpieczną, rewolucyjną metodą jest m.in. technika subwersji, czyli przejmowania na potrzeby rewolucyjnych środowisk i ideologii znanych symboli, na przykład symboli religijnych. Jedną z dróg wyjścia z niebezpiecznego dla społeczeństwa stanu jest powrót do klasycznych pojęć – człowieka, grzechu, cnoty, zaś na poziomie państwa dokładne przeanalizowanie programów wychowawczych.

 

Zapraszając Państwa do obejrzenia relacji z konferencji zachęcamy do stałego zaznajamiania się z problemem przejmowania kontroli nad świadomością młodych ludzi i formowania społeczeństwa według rewolucyjnych recept. Zagrożenie wywróceniem wartości i norm cywilizacji chrześcijańskiej będzie tym łatwiejsze, im bardziej bierni będziemy wobec zalewu niszczącej społeczeństwa rewolucji kulturowej.

 

JBDKP

Z radością informujemy, że akcja „Święty Benedykcie – broń mnie od złego!”, łącząca wsparcie odbudowy kościoła w zniszczonym przez trzęsienie ziemi miasteczku Nursja oraz propagowanie noszenia Medalika Św. Benedykta, zakończyła się wielkim sukcesem. Dzięki pomocy okazanej przez naszych Darczyńców ojcowie benedyktyni przeprowadzili niezbędne prace renowacyjne świątyni, fasady i dzwonnicy.
Jak poinformował portal PCh24.pl, jeszcze dziś mają trafić do Sejmu podpisy złożone pod projektem ustawy dotyczącej wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej i zastąpienia jej nowym aktem. Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” zebrał ponad 150 tys. podpisów, przy wymaganych 100 tysiącach.
Niech Bożonarodzeniowy okres będzie okazją do dzielenia się Dobrą Nowiną, płynącą z narodzin Świętej Dzieciny w Betlejem i napełnia nas siłą na przetrwanie trudnych chwil oraz pozwoli nam uwolnić się od smutków, jakich nie szczędził nam mijający 2020 rok.
Spotkanie pojednawcze dwóch stron, sfinalizowane podpisaniem ugody między ks. Isakowiczem-Zaleskim a reprezentującym kurię tarnowską ks. dr. hab. Robertem Kantorem odbyło się 22 grudnia 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w Krakowie z inicjatywy zarządu SKCh.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, których obchodzenie w tym roku będzie utrudnione przez utrzymywanie ostrego rygoru limitu osób mogących brać udział w nabożeństwach. Dlatego Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi przygotowało akcję zgłaszania do premiera próśb o zmniejszenie tego limitu, tak aby nie dochodziło do przykrych sytuacji niewpuszczania wiernych do kościołów. Mimo krótkiego okresu zbierania podpisów petycję poparło już (na dzień 17 grudnia br.) ponad 12 tys. osób.