Oświadczenie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w sprawie ustanowienia przez Radę Ministrów Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030

2022-06-27
Oświadczenie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w sprawie ustanowienia przez Radę Ministrów Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030

Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej przyjęła we wtorek 24 maja 2022 roku uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030.  W opinii Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wdrożenie zapisów dokumentu, w którym pod pretekstem walki z różnego rodzaju formami dyskryminacji przywołuje się przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie zagraża wprowadzeniem do polityk i programów krajowych szkodliwych praktyk forsowania niebezpiecznych przepisów, deregulujących obecny stan prawny w Polsce.

 

Dzieje się to wbrew deklaracjom władz Rzeczpospolitej Polskiej o przywiązaniu do wartości chrześcijańskich i tradycyjnego modelu społeczeństwa, w szczególności małżeństwa i rodziny, które na podstawie art. 18 Konstytucji RP mają mieć zagwarantowaną ochronę i opiekę ze strony Państwa. Bulwersującym zwłaszcza jest fakt, że po raz kolejny (po porażce w kwestii nieingerencji Unii Europejskiej w sprawy sądownictwa) do krajowych polityk publicznych transponowane są rozwiązania, które miały pozostać kompetencją władz krajowych.

 

Tymczasem zapisy Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030 wskazują jednoznacznie, że dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów RP ma spełniać oczekiwania Unii Europejskiej. Wskazuje na to chociażby zapis w zadaniu pierwszym rządowego programu, mówiący o rozwiązywaniu problemu „braku kompleksowej i pogłębionej analizy ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania”.

 

Uważni obserwatorzy działań podejmowanych przez organy i instytucje Unii Europejskiej, w tym Komisji Europejskiej, od dawna alarmują o zawłaszczaniu przez nie nowych obszarów kompetencji  kosztem rządów i parlamentów krajowych.

W imię niezdefiniowanych i dowolnie interpretowanych przez polityczny establishment UE „wartości europejskich” stosuje się odmienne praktyki wobec różnych państw członkowskich. Działając bezprawnie, bez posiadania takich delegacji i kompetencji, Unia Europejska ingeruje w wewnętrzne sprawy państw członkowskich, wymuszając działania dyktowane lewicowymi ideologicznymi przesłankami.

 

Znając te praktyki i ich skutki, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wyraża stanowczy protest wobec przyjmowania krajowych dokumentów pod presją sił politycznych umocowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Oddawanie kolejnych kompetencji instytucjom do tego nieuprawnionym godzi w interes państwa oraz narodu i stanowi realne zagrożenie dla suwerenności naszej Ojczyzny.

Niezrozumiałe są takie poczynania Rządu RP, tworzonego przez Zjednoczoną Prawicę, która deklarowała dbałość o samodzielność polskiej polityki i obronę moralności na gruncie polskiego prawa.

 

Mamy uzasadnione obawy, że Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030 zamiast służyć ochronie grup i społeczności dyskryminowanych, będzie skutkował wymuszaniem na Polsce przyjmowania rozwiązań prawnych oraz programów dających preferencje wyznawcom ideologii homoseksualno –genderowej. Postulaty tych głośnych środowisk często sprowadzają się bowiem do stawiania żądań pewnych form uprzywilejowania – tworzenia nowych stanowisk urzędniczych, zajmujących się wyłącznie tymi grupami społecznymi, czy dostępu do środków finansowych i bazy materialnej.

 

Środowiska promujące ideologię homoseksualno –genderową nie ukrywają też, że ich celem jest przeforsowanie zmian w prawie krajowym, w tym w prawie rodzinnym, do czego będą mogli wykorzystywać wpisaną w Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030 zależność od przepisów Unii Europejskiej, otwarcie promującej ideologię LGBT+.

 

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach w stosowaniu przez UE ideologicznej presji na Polskę, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wyraża swój sprzeciw w kwestii wykorzystywania wszystkich podmiotów wskazanych jako realizatorzy w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030 do celów ideologicznych. Jak stwierdzono w KPDRRT realizacja Programu „wymaga zaangażowania wielu podmiotów: resorty, podmioty administracji centralnej, organy administracji samorządowej, organizacje pracodawców, organizacje pracowników, organizacje społeczne oraz inne podmioty wskazane w Programie”.

 

Narzucenie na tak szeroki zakres podmiotów realizacji programu, który z pewnością będzie szczególnie skrupulatnie kontrolowany przez Unię Europejską, jest otwartym wdrażaniem i promocją ideologii homoseksualno–genderowej w każdej sferze życia społecznego i gospodarczego.

Wobec powyższych obaw Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi stanowczo protestuje przeciw uleganiu przez Radę Ministrów RP naciskom instytucji i organów Unii Europejskiej. Jednocześnie apeluje o dochowanie zasady suwerenności, poszanowania polskiej tradycji i obrony wartości chrześcijańskich przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

 

Zarząd Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

 

Kraków, 26 maja AD 2022

Tragiczny wypadek podczas pielgrzymki przerwał życie naszego Kolegi, który niósł fatimską nowinę do katolików na Ukrainie. Rafał Serafin zginął 14 lipca 2002 roku podczas służby Bogu i Maryi, zostawiając osamotnioną żonę i rocznego wówczas synka. Pamięć o Nim jest naszym podziękowaniem za dar wspólnej pracy z wspaniałym człowiekiem i oddanym czcicielem Matki Bożej z Góry Karmel.
Najnowszy film produkcji Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu” to znaczący zasób wiedzy na temat dobrodziejstwa Bożego Miłosierdzia. W spotkaniu podczas pokazu filmu w Szczecinie weźmie udział Krystian Kratiuk, redaktor naczelny PCh24.pl. Swoją obecność na spotkaniu zapowiedział także ks. Grzegorz Śniadoch IBP.
Decyzja Sądu Najwyższego USA, który stanął w obronie życia poczętych dzieci, wywołuje furię wśród propagatorów aborcji, którzy nie wahają się wykorzystywać nawet sejmowej trybuny do głoszenia swoich antyludzkich postulatów. W tej sytuacji sięgamy po Modlitwę Różańcową, która ma szczególną moc wynagradzania Panu Bogu za grzechy już popełnione i wypraszania przyszłych łask.
Autor legendarnych podręczników do historii Polski i monografii historycznych gościem Klubu „Polonia Christiana” w Warszawie! Zapraszamy na spotkanie z prof. dr. hab. Wojciechem Roszkowskim, który będzie mówił o swoim najnowszym podręczniku „Historia i Teraźniejszość 1949-1979”. Nasz gość zmierzy się z paniczną krytyką, formułowaną przez lewicowych dziennikarzy i naukowców, a także wskaże na największe luki i zaniedbania w świadomości historycznej polskiej młodzieży. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zadeklarował swój udział w tym spotkaniu.
Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.