Zapomniane Prawdy i Wartości
 
Bogurodzica - Opiekunka matek
[...] A przede wszystkim trzeba, aby właśnie dzisiejsze matki, zniechęcone i do potomstwa i do obowiązków małżeńskich, które porzuciły przyjęte kiedyś powinności i podeptały, skierowały oczy i serca swoje ku Maryi, która tak bardzo trudny stan macierzyństwa wyniosła do tak wielkiej godności. W tym razie zaświta jeszcze nadzieja, że pod wpływem łaski Niebios Królowej przekonają się ze wstydem, jak dotkliwy cios zadały dostojnemu sakramentowi małżeństwa, i zbawiennej doznają zachęty, by według sił dążyć do zdobycia cnót Jej przedziwnych. Jeśli się to wszystko według Naszych życzeń spełni, mianowicie, jeśli rodzina - całej społeczności ludzkiej źródło i podstawa - wróci do najwznioślejszego ideału owej świętości, zdołamy w końcu niezawodnie powstrzymać i uzdrowić ową otaczającą nas groźną falę zepsucia. Wtedy też „pokój Boży, który przewyższa wszelkie pojęcie, wszystkich serc i myśli strzec będzie". (Filip. 4,7) i wspólnym wysiłkiem woli szczęśliwie utrwali tak upragnione Królestwo Chrystusowe na całym świecie...(1)

O królewskiej godności Najświętszej Maryi Panny

Głównym tytułem, na którym opiera się królewska godność Maryi, jest niewątpliwie Jej Boskie Macierzyństwo, jak to wynika ze świadectw, przekazanych od wieków przez przodków, jako też ze świętej liturgii. Jeśli bowiem w księgach świętych czyta się o Synu, którego pocznie Dziewica, że „będzie zwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg stolicę Dawida ojca jego i będzie rządził w domu Jakubowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca" (Łk 1, 32, 33) i jeśli nadto Maryja zowie się „Matką Pana" (Łk 1, 43), łatwo stąd dowieść, że i Ona jest także Królową, ponieważ zrodziła Syna, który w tejże chwili, gdy zostanie poczęty, stał się i jako człowiek - z racji osobowego zjednoczenia natury ludzkiej ze Słowem Bożym - Królem i Panem wszechrzeczy. Słusznie mógł zatem pisać św. Jan Damasceński: „Zaiste stała się Panią wszego stworzenia, kiedy została Matką Stworzyciela"; tak jak można powiedzieć, że pierwszym, co wieścił z Nieba królewskie posłannictwo Maryi, był już Archanioł Gabriel.(2)

(1) Encyklika Ojca Św. Piusa XI, Lux veritatis, Warszawa 2002, s. 30.
(2) Encyklika Ojca Św. Piusa XII, Ad Caeli Reginam, Warszawa 2002, s. 13.